At Moriyama’s house…

2006
aluminium
H85 cm
Moriyama house, Tokyo (J)

Top