Waarom bent U kunstenaar geworden? Interview nav tentoonstelling in de kunsthal KADE te Amersfoort (NL) nl-en

 

EN
Waarom bent U kunstenaar geworden?

In de kunsthal is nu werk van Henk Visch te zien. Voordat Ian en Fabian de tentoonstelling bezoeken willen ze een aantal dingen weten van de kunstenaar.

Waarom bent U kunstenaar geworden?
“Ik werd het nooit , ineens was ik het”

Welke boodschap wilt u brengen met uw kunst?
“ Het besef dat er geen boodschap is maar dat alles heel betekenisvol kan zijn”

Waar haalt u uw inspiratie vandaan?
“Ik vind het leven wel oké. Ik zoek nooit iets dat vooraf gaat aan het kunstwerk maar wil weten wat de gevolgen van het kunstwerk zijn.”

Is er in de loop van de jaren iets veranderd aan uw stijl en zo ja, wat?
“Eigenlijk niets. Ik probeer geen stijl te hebben.”

Heeft u bijzondere dingen meegemaakt tijdens uw reizen?
“Ik ontmoet heel vaak iemand die huilt en ik weet nooit precies waarom.”

Met wat voor materiaal maakt u uw kunst?
“Met fantasie.”

Uw kunst hangt nu in de kunsthal Kade, wat vindt u daarvan?
“Zeg nu zelf, het meeste stáát en heb ik er zelf neergezet! Zeker , ik ben heel tevreden.”

Bent u blij met wat u heeft bereikt als kunstenaar?
“Het gaat er niet om wat je bereikt hebt maar of je gelukkig bent met wat je doet. Welnu , dat ben ik niet altijd !”

11-02-2012
amersfoort.cultuurbewust.nl/

================================

 

Why have you become an artist?

In the Kunsthal you can now see the work of Henk vis. Before Ian and Fabian visit the exhibition they want to know some things from the artist.

 

Why have you become an artist?
“I never got it, suddenly I was it”

 

What message do you want to bring with your art?
“The realization that there is no message but that everything can be very meaningful”

 

Where do you get your inspiration from?
“I think life is okay. I never find anything that precedes the work of art but wants to know what the consequences of the work of art are.

 

Has there been something changed in the course of the years to your style and if so what?
“Nothing really. I’m not trying to have style. “

 

Have you experienced special things during your travels?
“I meet very often someone who cries and I never know exactly why.”

 

What material do you make your art?
“With fantasy.”

 

Your art now hangs on the walls in the Kunsthal KADE, what do you think about it?
“Say for yourself, most stands and I put it myself! Sure, I’m quite satisfied. “

 

Are you happy with what you have achieved as an artist?
“It’s not what you’ve achieves but whether you’re happy with what you’re doing. Well, I’m not always!”

 

 
Top